Over Dirk Gravesteyn

Wij zijn Dirk en Isabella Gravesteyn, ouders van Tim en Niels. Wij zijn de vierde generatie melkveehouders op deze locatie. Wij houden op ons biologische melkveebedrijf zo’n 50 melkkoeien en 20 stuks jongvee. De koeien hebben totaal 67 hectare grasland tot hun beschikking. Typerend voor ons bedrijf is het bonte gezelschap koeien, een mengelmoes van rood en zwartbonte Holsteins, Brown Swiss, Zweeds roodbont, Fleckvieh,  Witrik en ook een enkele Maas-Rijn-IJsselkoe.

Ons melkveebedrijf ligt pal aan de Oude Leedeweg in Pijnacker. Achter de stal loopt een fietspad die erf en weilanden van elkaar scheidt. De Randstedelijke bebouwing is nadrukkelijk aanwezig aan de horizon. De Skylines van Rotterdam, Delft en Den Haag zijn goed te zien vanaf het bedrijf. De bebouwing van de diverse VINEX wijken is tot een kilometer van ons bedrijf doorgedrongen. Verder komt het gelukkig niet, omdat er ruimte moet blijven voor groen en water. Direct achter onze eigen weilanden ligt een calamiteitenberging van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het grootste deel van het weiland ligt aan de overzijde van de Oude Leedeweg. Omdat dit lastig is met oversteken gaan we vanaf oktober 2021 in een mobiele melkstal melken, met deze weidewagen melken we in het weiland waar op dat moment de koeien lopen.

Weidevogelbeheer
Wij passen onze bedrijfsvoering/maaibeheer aan op de weidevogelstand die gelukkig nog redelijk is bij ons in de polder. Zijn er veel legsels op een bepaald perceel dan laten we met oogsten blokken gras staan als vluchtmogelijkheid. Zijn de vogels al aan het broeden wanneer er nog mest moet worden gereden dan worden de nesten eerst opgezocht zodat we er niet overheen rijden. Door kavelruil hebben wij nu een groot blok van 44,5 ha waar we de weidevogelstand een extra boost proberen te geven, dat heeft tot nu toe goed uitgepakt.

Educatieboer
Het mooie aan het boeren op deze drukke plek vinden wij dat we makkelijk in contact komen met de burger/consument. Wij zijn gecertificeerd educatieboer en kunnen op een doordachte en vooral veilige manier schoolklassen ontvangen op het bedrijf en hen kennis laten maken met het leven in en rond het boerenbedrijf. De educatie is bij ons ooit begonnen is vanuit de massale belangstelling tijden open dagen. Inmiddels ontvangen we een flink aantal schoolklassen. We werken daarnaast ook samen met Apetrotse kinderen, zij geven op de boerderij weerbaarheidstrainingen aan kinderen van de  basisschoolleeftijd die gepest worden of om andere redenen onzeker zijn. De boerderij met haar ruimte, dieren en de boer en de boerin helpen om deze kinderen weerbaarder te maken.

Op onze boerderij is er nu ook een aparte training/educatieruimte die we Koetastisch  noemen. Deze wordt gebruikt voor de educatie maar vooral ook voor workshops en vergaderingen in combinatie met uitleg of excursie bij de boer. Sinds 2018 hebben we op het bedrijf ook het eerste Rustpunt van Zuid-Holland, een onbediende koffiecorner die van april tot oktober elke dag geopend is.

De kringloop

De term kringlooplandbouw zegt ons op zichzelf niet zoveel omdat het een heel breed begrip is, een kringloop kan kort of lang zijn en mooie chemische resultaten op de getallen kunnen nog negatieve effecten geven verder in de keten.  Wij ontwikkelen het bedrijf graag verder richting een nog extensievere bedrijfsvoering, volgens de SKAL was onze veebezetting in 2018 een 1,23 GVE per hectare. Wij zijn er van overtuigd dat deze lage bezetting gunstig is voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Binnen de kringloopstudiegroepen draaien wij mee in de studiegroep Natuurlijk Boeren sinds 2018 werken we daarin met gastsprekers per bijeenkomst. Dit sluit heel goed aan bij onze kennisbehoefte omdat het sprekers zijn die juist ervaring hebben met biologische/extensieve teelten. Op termijn zouden we graag de stal aanpassen zodat we urine en vaste mest krijgen in plaats van drijfmest om zodoende de bodemkwaliteit te verbeteren. In ons kringloopcertificaat staan onze duurzaamheidsprestaties van 2022.

Energie

Wij hebben een voorkoeler op de melkinstallatie. Veel andere maatregelen zoals warmte terugwinning of frequentieregeling is niet haalbaar vanwege de geringe melkplas die wij produceren. Wij hebben een dak met zonnepanelen die 40.000 KWh stroom produceren per jaar waarmee we ruimschoots ons eigen verbruik opwekken. Een ander dak hebben wij tegen een vergoeding beschikbaar gesteld aan een zonnecoöperatie die 77.000 KWh stroom gaat opwekken voor de leden. Op het gebied van dieselolieverbruik proberen we dit te reduceren door zo min  mogelijk bewerkingen uit te voeren, ook het voeren doen we zo eenvoudig mogelijk, de koeien knagen zelf de ronde balen af die we voor het voerhek zetten.