Over Dirk Gravesteyn

Wij zijn Dirk en Isabella Gravesteyn, ouders van Tim en Niels. Wij zijn de vierde generatie melkveehouders op deze locatie. Wij houden op het bedrijf zo’n 45 melkkoeien en 25 stuks jongvee. Zij hebben totaal 48 hectare grasland tot hun beschikking. Deels eigendom, pacht van familie en derden, 15 hectare is natuurlijk grasland dat wij pachten van de vereniging Natuurmonumenten. Typerend voor ons bedrijf is het bonte gezelschap koeien. Een mengelmoes van rood en zwartbonte Holsteins, Brown Swiss, Zweeds roodbont, Fleckvieh,  Witrik en ook een enkele Maars Rijn IJssel.

Ons melkveebedrijf ligt pal aan de Oude Leedeweg in Pijnacker. Achter de stal loopt een fietspad die erf en weilanden van elkaar scheidt. De Randstedelijke bebouwing is nadrukkelijk aanwezig aan de horizon. De Skylines van Rotterdam, Delft en Den Haag zijn goed te zien vanaf het bedrijf. De bebouwing van de diverse VINEX wijken is tot een kilometer van ons bedrijf doorgedrongen. Verder komt het gelukkig niet, omdat er ruimte moet blijven voor groen en water. Direct achter onze eigen weilanden ligt een calamiteiten berging van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Weidevogelbeheer
Wij passen onze bedrijfsvoering/maaibeheer aan op de weidevogelstand die gelukkig nog redelijk is bij ons in de polder. Zijn er veel legsels op een bepaald perceel dan laten we met oogsten blokken gras staan als vluchtmogelijkheid. Zijn de vogels al aan het broeden wanneer er nog mest moet worden gereden dan worden de nesten eerst opgezocht zodat we er niet overheen rijden.

Educatieboer
Het mooie aan het boeren op deze drukke plek vinden wij dat we makkelijk in contact komen met de burger/consument. Sinds een aantal jaar doen wij bijvoorbeeld mee aan de Campina Open Boerderijen dagen. Op tweede pinksterdag 2019 mochten we ruim 3600 bezoekers ontvangen. Vanuit die belangstelling zijn wij gaan onderzoeken hoe we ons bedrijf door het jaar heen meer open kunnen zetten voor de burger. Daar kwam uit dat wij ons hebben gecertificeerd als educatieboer, wij kunnen nu op een doordachte en vooral veilige manier schoolklassen ontvangen op het bedrijf en hen kennis laten maken met het leven in en rond het boerenbedrijf.

Naast de schoolklassen en de open dagen staan we het hele jaar open om groepen te ontvangen. Vandaar ook dat we enthousiast deelnemen in het MIND initiatief Dichtbij de boer. Sinds 2018 hebben we op het bedrijf ook het eerste Rustpunt van Zuid-Holland, een onbediende koffiecorner die van april tot oktober elke dag geopend is. In de loop van 2019 hopen we nog een verwarmde ontvangstruimte aan te leggen zodat we jaarrond groepen kunnen ontvangen.

De kringloop

De term kringlooplandbouw zegt ons op zichzelf niet zoveel omdat het een heel breed begrip is, een kringloop kan kort of lang zijn en mooie chemische resultaten op de getallen kunnen nog negatieve effecten geven verder in de keten.  Wij ontwikkelen het bedrijf graag verder richting een nog extensievere bedrijfsvoering, volgens de SKAL was onze veebezetting in 2018 een 1,23 GVE per hectare. Wij zijn er van overtuigd dat deze lage bezetting gunstig is voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Binnen de kringloopstudiegroepen draaien wij mee in de studiegroep Natuurlijke veehouderij sinds 2018 werken we daarin met gastsprekers per bijeenkomst. Dit sluit heel goed aan bij onze kennisbehoefte omdat het sprekers zijn die juist ervaring hebben met biologische/extensieve teelten. Op termijn zouden we graag de stal aanpassen zodat we urine en vaste mest krijgen in plaats van drijfmest om zodoende de bodemkwaliteit te verbeteren. In het kringloopcertificaat staan de duurzaamheidsprestaties van 2019.

Energie

Wij hebben een voorkoeler op de melkinstallatie. Veel andere maatregelen zoals warmte terugwinning of frequentieregeling is niet haalbaar vanwege de geringe melkplas die wij produceren. In de loop van 2020 hopen we zonnepanelen aan te leggen die ons eigen verbruik gaan opwekken. Op het gebied van dieselolieverbruik proberen we dit te reduceren door zo min  mogelijk bewerkingen uit te voeren, ook het voeren doen we zo eenvoudig mogelijk, de koeien knagen  zelf de ronde balen af die we voor het voerhek zetten.