Boerderij van de toekomst

In het gebied de Zuidbuurt tussen Maassluis en Vlaardingen staat de openheid van het gebied onder druk. De gemeente Midden-Delfland heeft daarom het initiatief genomen om samen met geïnteresseerden op zoek te gaan naar een ondernemer die een boerderij wil ontwikkelen. Deze boerderij moet het landschap versterken, een economische impuls geven aan de Zuidbuurt en bewoners van de stad moeten er een agrarisch bedrijf kunnen beleven.

  • Start: 2018
  • Status: On hold
  • Toelichting: Er wordt niet meer actief gezocht naar een ondernemer voor de Boerderij van de toekomst. Gegadigden met een goed plan kunnen zich nog steeds melden bij gemeente Midden-Delfland.

 

Ambitie

Over vijf jaar is de Boerderij van de Toekomst een feit! De boerderij trekt bezoekers uit de stad en maakt de Zuidbuurt aantrekkelijker.

Fase 1 – 2018

Maart 2018 is het project gestart met een eerste bijeenkomst voor geïnteresseerden en belanghebbenden. Vervolgens is een ontwikkelgroep met gebiedspartijen aan de slag gegaan. Deze groep heeft een gebiedsanalyse gemaakt waarin sterke en zwakken punten van de Zuidbuurt en kansen en bedreigingen zijn benoemd. Ook is nagedacht over hoe de boerderij van de toekomst invulling kan geven aan de kansen die uit de gebiedsanalyse naar voren kwamen. De ontwikkelgroep heeft eind 2018 een ambitiedocument aan de gemeente Midden-Delfland aangeleverd. In het ambitiedocument zijn drie ambities opgenomen:

  • Versterken van de agrarische identiteit van het gebied
  • Versterken van de lokale economie
  • Versterken van de relatie stad-platteland

Ook is in het ambitiedocument een aantal randvoorwaarden benoemd die nodig zijn om het project te laten slagen, maar die nu nog ontbreken. Het volledige ambitiedocument kunt u hier lezen.

Fase 2 – 2019

Begin 2019 heeft de gemeenteraad van Midden-Delfland kennis genomen van het ambitiedocument en ingestemd met de vervolgfase van het project. Tijdens deze fase heeft een bestuurlijke en ambtelijke verkenning bij de gemeente Vlaardingen plaatsgevonden. Reden hiervoor is dat de potentiële gronden voor de boerderij eigendom zijn van de gemeente Midden-Delfland, maar op grondgebied liggen van Vlaardingen.

Uit deze verkenning is gebleken dat de bestuurlijke ambitie bij de buurgemeente in lijn is met onze plannen in de Zuidbuurt, maar dat er op dit moment onvoldoende slagkracht is voor dit project. Als grondgebied-gemeente is Vlaardingen formeel pas aan zet wanneer zich een concreet plan en bijhorend principeverzoek aandient. Dat ligt er nu (nog) niet.

Naar aanleiding van deze uitkomst heeft de gemeenteraad van Midden-Delfland in februari 2020 besloten om de grondpositie in de Zuidbuurt te bestendigen. Dit betekent dat de gemeente eigenaar blijft van haar gronden. Daarnaast stopt de gemeente op dit moment met sturen op een nieuwe boerderij in Zuidbuurt.

De toekomst van de Zuidbuurt

De reden waarom we dit project zijn gestart is nog steeds aan de orde: de Zuidbuurt staat onder druk. De ruimtelijke kwaliteit en economische vitaliteit van het gebied is kwetsbaar, en versnippering en verrommeling van het landschap zijn nog steeds een reëel toekomstbeeld. Op basis van onze grondpositie kunnen we in de toekomst reageren op kansen en mogelijkheden om de kwaliteit van het gebied te versterken. In de tussentijd verpachten wij de grond aan agrarisch ondernemers uit het gebied.

Hoe kun je helpen?

Heeft u een onderbouwd plan voor een nieuwe (melk)veehouderij met neventak in de Zuidbuurt? Dan denken wij hier graag over mee. Meer informatie nodig? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Deel dit initiatief

Meer initiatieven

Lees meer

Van Doek, naar Werkelijkheid en Verbeelding

Experimenten
Lees meer

Energieneutrale boerderij

Experimenten
Lees meer

Boerderij van de toekomst

Experimenten
Lees meer

Verdiepingsgroep Waterkwaliteit

Experimenten | Kringloopboeren