Maatschappelijke Bokashi keten

Dit experiment houdt zich bezig met het opzetten van een korte keten tussen stad en platteland, met maatschappelijke meerwaarde, door het maken van Bokashi (gefermenteerd organisch materiaal, een hoogwaardige meststof). De Bokashi in deze keten wordt gemaakt van mest van Hoeve Rust-hoff en van maaisel afkomstig uit omringende gemeenten, natuur- en recreatiegebieden. De Bokashi wordt vervolgens gebruikt als meststof op het eigen land, maar ook voor openbaar groen in omringende gemeenten, volkstuincomplexen en buurttuinen. Maatschappelijk kwetsbare mensen krijgen de mogelijkheid samen te werken aan duurzaamheid in korte-Bokashi-keten. Deze keten is transparant en daardoor geschikt om burgers bewust te maken van duurzamer omgaan met organisch afval en duurzaam bodembeheer.

 • Start: 2018
 • Status: Afgerond in 2020
 • Toelichting: Om een korte-Bokashi-keten, waarbij met maaisel van gemeenten TBO’s en waterschap en koeienmest bokashi wordt gemaakt, financieel haalbaar te maken is een subsidie aangevraagd. Die bleek niet toereikend om het project rendabel te maken. Wel is er POP3 subsidie toegekend waarmee inmiddels een vloer van urine doorlatende matten is gerealiseerd. De vaste mest van de koeien wordt nu buiten de stal met behulp van micro-organismen gefermenteerd tot bokashi. Er wordt nu wel bokashi gemaakt bij Hoeve Rust-hoff maar niet volgens de beoogde maatschappelijke bokashi keten.

 

Ambitie

Over vijf jaar heeft de koeienstal van Hoeve Rust-hoff een doorlaatbare vloer waar de urine van de koeien wordt gescheiden van de dikke fractie. De dikke fractie wordt verwerkt tot Bokashi. Er is capaciteit voor het verwerken van maaisel van omringende gemeenten, terrein beherende organisaties en het waterschap. De Bokashi wordt als meststof toegepast op het land van Hoeve Rust-hoff, in het openbaar groen van omringende gemeenten en in volkstuincomplexen en stadse buurttuinen. Er wordt voorlichting gegeven over de korte keten van organisch materiaal en Bokashi, in de steden en op scholen, zodat burgers zich bewust worden van afvalstromen en de mogelijkheden tot hergebruik en van duurzaam bodembeheer. Er is een gemeenschap van mensen ontstaan die helpen om de bermen te schonen van zwerfvuil en meehelpen in de voorlichting. Deze bezigheden vergroten hun mentale en fysieke gezondheid en vergroten hun sociale netwerk.

Toegevoegde waarde voor Midden-Delfland

 • Biodiversiteit
  Bokashi schijnt een positief effect op het bodemleven te hebben. bij toepassing van bokashi op het land hoeft er geen drijfmest geinjecteerd te worden waardoor vogelnesten worden ontzien en minder kuikens sneuvelen.
 • Maatschappelijke functie
  Kwetsbare mensen worden ingeschakeld en kunnen zo hun mentale en fysieke gezondheid en hun sociale netwerk vergroten Milieuvoordeel: bij het maken van Bokashi komen broeikasgassen minder snel vrij.
 • Bewustwording
  bij burgers m.b.t het duurzamer omgaan met reststromen en bodembeheer.
 • Omgevingskwaliteit
  Door de scheiding van dunne en dikke mestfractie komt er minder stank vrij in de stal.

Innovatie

 • Herwaardering van lokale reststromen en mest door verwerking tot Bokashi.
 • Creatie van een transparante en korte keten zorgt voor meer verbinding tussen stad en platteland.
 • Verbinding met mensen, educatie en bewustwording.

Hoe kun je helpen?

 • Meedenken over de aanvoer van maaisel. Met de afdeling groenbeheer van de gemeenten Midden-Delfland en Vlaardingen, met terrein beherende organisaties en het Waterschap.
 • Meedenken over de afzet van Bokashi. Overleg met de afdeling groenbeheer van de omringende gemeenten, met beheerders van volkstuincomplexen en buurttuinen.

Update

Inmiddels is er een subsidie aanvraag ingediend bij de provincie om een netwerk te kunnen vormen om de lokale Bokashi keten op te kunnen bouwen. De verwachting is dat de volgende partijen een rol kunnen gaan spelen in het project: In-Holland Hogeschool, Wageningen Environmental Research, Caroline de Vlaam/compostclub NL, Katoele Subsidie Experts, Stichting Noblesse Oblige, Gemeente Midden-delfland, Staatsbosbeheer, Bij de Oorsprong, Gemeente Schiedam, Gemeente Delft, Natuurmonumenten.

Deel dit initiatief

Team

Jeroen van der Kooij

Initiatiefnemer

Aad Kleijweg

Dirk Kunst

Caroline de vlaam

Jasper ten Berge

Ger Kappert

Jan Paul Wagenaar

Bekijk alle leden

Meer initiatieven

Lees meer

Alles uit je data

Experimenten
Lees meer

Verdiepingsgroep Waterkwaliteit

Experimenten | Kringloopboeren
Lees meer

Maatschappelijke Bokashi keten

Experimenten
Lees meer

Verdiepingsgroep Kruidenrijk Grasland

Experimenten | Kringloopboeren