Kringloopboeren in Midden-Delfland boeren steeds duurzamer

04 mei 2022

In april ontvingen de kringloopboeren van Midden-Delfland hun jaarlijkse kringloopcertificaat. Daaruit bleek: ook in 2021 presteerden de 38 deelnemende melkveehouders beter op stikstof, fosfaat, waterkwaliteit, biodiversiteit en klimaat.

Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor kringlooplandbouw
Een integrale aanpak is de insteek. Er wordt daarom beoordeeld op meerdere indicatoren. De data die hiervoor gebruikt worden, zijn afkomstig uit de Kringloopwijzer. Hiermee wordt inzichtelijk hoe de bedrijfsvoering het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Samengevat wil dat zeggen, dat erop wordt gestuurd om de efficiëntie van mineralen te vergroten op het bedrijf. Dit vertaalt zich naar het streven om zoveel mogelijk ruwvoer van eigen land te winnen en vervolgens zo goed mogelijk te benutten door de veestapel. De indicatoren waarop boeren beloond worden, zijn gelijkgeschakeld met de indicatoren van Planet Proof van de Stichting Milieukeur (SMK). Zowel op het kringloopcertificaat voor Midden-Delfland als bij Planet Proof kunnen boeren BASIS en TOP scoren. Dat geeft een eenduidige beloningssystematiek, waar meerdere partijen die willen belonen op kunnen aanhaken.

Steeds meer partijen belonen op de KPI’s
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in juli 2021 deze stap gezet. Op dit moment komen nog te veel stoffen uit de land- en tuinbouw in het water. Boeren kunnen dit voorkomen door de mineralenkringloop op hun bedrijf te sluiten. Het bevorderen van de transitie naar duurzaam ondernemen is belangrijk voor de kringloopboeren, de waterkwaliteit en het gebied Midden-Delfland waarvan zoveel mensen genieten. Het Hoogheemraadschap werkt daarom graag samen met de kringloopboeren binnen het programma voor kringlooplandbouw in Midden-Delfland.

Vanaf 2021 krijgen de kringloopboeren van Midden-Delfland ook ondersteuning vanuit het programma ‘Rotterdam de boer op’. Dit programma wil een biodivers platteland rond Rotterdam bevorderen met boeren die duurzaam voedsel produceren die ze kunnen verkopen voor een eerlijke prijs. Kringlooplandbouw sluit daarop aan.

Blijvende ontwikkeling op indicatoren
De deelnemende bedrijven laten over alle jaren heen zien, dat zij zich blijven ontwikkelen op de verschillende indicatoren. Deze trends fluctueren soms wat tussen de jaren, maar over het algemeen is er wel een verbetering zichtbaar.

Ammoniakemissie
De indicator ammoniakemissie per hectare is het afgelopen jaar gedaald met 6 kilogram ten opzichte van vorig jaar naar 44 kilogram NH3 per hectare. Hiermee zit het gemiddelde ruim onder het TOP niveau van <75 kilogram NH3 per hectare.

Eiwit van eigen land
Het percentage eiwit van eigen land zit met 69% ook ruim boven het TOP niveau. Deze is wel gedaald ten opzichte van vorig jaar, ondanks dat de grasopbrengst met 10.617 kilogram droge stof per hectare hoger was dan het langjarig gemiddelde van 10.000 kilogram droge stof per hectare. De reden van de daling is het lagere gehalte aan ruw eiwit in het gras. Weersinvloeden speelden hierbij een rol. De maand mei van 2021 kende erg veel regen. Hierdoor waren de melkveehouders genoodzaakt later te maaien dan gepland. Dit leidde ertoe dat er meer gras is geoogst, maar het eiwitgehalte is verdund.

 

Natuur en Landschap
Het getal Natuur en Landschap wordt inmiddels 3 jaren in kaart gebracht. Het getal is een verzameling van diverse vormen van natuur- en landschapsbeheer die de melkveehouders op hun bedrijf toepassen. Dit kunnen per bedrijf sterk uiteenlopende activiteiten zijn, maar één ding hebben ze gemeen: ze dragen allemaal bij aan het verbeteren van de biodiversiteit. Het eerste jaar (2019) werd volgens het BASIS niveau gescoord. De jaren daarna is dat getal verbeterd naar het TOP niveau, wat een unieke prestatie is voor een groep van deze omvang.

Stikstof- en fosfaatbodemoverschot
De lagere gehalten aan ruw eiwit hadden ook invloed op het stikstofbodemoverschot. Met 102 kilogram per hectare is deze ruimschoots onder het TOP niveau, maar wel toegenomen met 18 kilogram per hectare ten opzichte van vorig jaar. Daarentegen is door de hoge grasopbrengsten het fosfaatbodemoverschot met 3 kilogram gedaald naar
-6 kilogram per hectare. Deze is daarmee onder het TOP niveau van 0 kilogram per hectare.

 

Totale aanvoer stikstof
De lagere gehalten aan ruw eiwit in het voer zorgen ervoor dat er met het aangevoerde (kracht)voer meer gecompenseerd moest worden. Ondanks deze hogere aanvoer bevatten de rantsoenen gemiddeld een ruw eiwit van 156 gram, wat een mooi resultaat is. Verder is de totale aanvoer van stikstof op de bedrijven het afgelopen jaar gedaald van 300 kilogram stikstof naar 293 kilogram stikstof per hectare. Een behoorlijke daling vanaf 2014, het jaar waarin de aanvoer 390 kilogram stikstof per hectare bedroeg.

Broeikasgasemissie
Van de zeven indicatoren valt op dat op het indicator broeikasgasemissie nog de meeste winst te behalen valt. Van de vier jaren dat dit getal wordt beoordeeld, is deze pas de laatste twee jaren gemiddeld onder het BASIS niveau. In 2021 was de broeikasgasemissie gemiddeld 1.178 gram CO2 eq per kilogram meetmelk, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Door de weersomstandigheden in het groeiseizoen, was het een uitdaging om goede kwaliteit ruwvoer te telen. Deze mindere kwaliteit gras betekent een lagere melkproductie wat weer gecompenseerd moest worden met de aankoop van krachtvoer. Dit laatste stuwt deze KPI wat omhoog, maar nog steeds is er sprake van een dalende lijn gedurende de jaren. De verbetering op dit getal richt zich voornamelijk op de pens fermentatie en aanvoer op het bedrijf.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Nieuwe verdiepingsgroep - Bodem als Basis

27 juni 2023
Lees meer

Seizoensaftrap met een Jonge Boeren BBQ

27 oktober 2022
Lees meer

10 jaar kringloopboeren in Midden-Delfland

20 april 2018
Lees meer

Garantieregeling voor jonge boeren

09 januari 2019