Feestelijke uitreiking kringloopcertificaten seizoen 2022-2023 in het bijzijn van minister Adema

05 mei 2023

Op 13 april 2023 zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst de kringloopcertificaten uitgereikt aan de kringloopboeren. Het kringloopboerennetwerk is onderdeel van het programma Duurzaam Boer Blijven, een samenwerkingsverband tussen Gemeente Midden-Delfland en LTO Noord – Delflands Groen. Dit studieseizoen is door de 44 deelnemende boeren weer beter gepresteerd op de zeven KPI’s (kritische prestatie-indicatoren). Deze duurzaamheidsprestaties zijn: Eiwit van eigen land, Stikstof bodemoverschot, Ammoniak uitstoot, Fosfaat bodemoverschot, Blijvend grasland, Natuur & landschap en Broeikasgasuitstoot. De melkveehouders in Midden-Delfland behoren binnen Nederland tot de koplopers op het gebied van kringlooplandbouw.

Kringloopboerennetwerk stuurt op doelen
Niet alleen de kringloopboeren waren aanwezig deze avond, ook provinciaal gedeputeerde Meindert Stolk, hoogheemraad Marcel Vissers, wethouder gemeente Midden-Delfland Fred Voskamp en minister van LNV Piet Adema hadden de uitnodiging geaccepteerd om bij deze belangrijke bijeenkomst aanwezig te zijn. Het doel van het kringloopboerennetwerk is het sturen op doelen in plaats van te focussen op maatregelen en regels. De boeren kunnen bij goed presteren een financiële beloning verdienen van gemeente Midden-Delfland, Hoogheemraadschap van Delfland en “Rotterdam De Boer Op” die oploopt naarmate men beter scoort op genoemde duurzaamheidsprestaties.

Studiegroepen kringloopboeren
In studiegroepen delen de kringloopboeren hun kennis en leren zo van elkaar hoe ze de bodem-plant-dier-mest kringlopen op bedrijfs- en gebiedsniveau kunnen verbeteren. Adviesbureau Boerenverstand en Dirksen Management Support(DMS) begeleiden deze studiebijeenkomsten. Jeroen van der Meer van DMS presenteerde deze avond de KPI resultaten over 2022. Er waren dit jaar weer meer deelnemers en de behaalde resultaten waren ook weer beter als vorig studiejaar. Daarna vertelde Frank Verhoeven van Boerenverstand over 15 jaar gebiedsgerichte aanpak van kringlooplandbouw in Midden-Delfland. De melkveehouders in Midden-Delfland behoren binnen Nederland tot de koplopers op het gebied van kringlooplandbouw.

25% stikstofreductie
LTO Delflands Groen en gemeente Midden-Delfland hebben de minister verteld wat zij met de boeren binnen het programma “Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland” met hun KPI aanpak inmiddels hebben weten te bereiken. De kringloopboeren hebben vanaf 2018 ruim 25% stikstofreductie weten te realiseren. Met een gemiddelde van 44 kg ammoniakuitstoot per hectare zitten zij ruim onder het gemiddelde van de melkveehouderij in NL met 56,5 kg/ha. De minister was onder de indruk en ziet heil in doelsturing in plaats van middelsturing. Iets wat in het landbouwakkoord zeer zeker gaat terugkomen.

Proeftuin voor Nederland
Na deze presentaties volgde, geleid door Frank Verhoeven, een korte discussie tussen gedeputeerde, hoogheemraad, wethouder, minister van LNV en de LTO Noord – Delflands Groen voorzitters Arnold van Adrichem en Gertjan Hooijmans over het belang van gebiedsgericht werken en kringlooplandbouw. De kringlooplandbouw is niet alleen van groot belang door de vermindering van o.a. stikstof en fosfaat. Boeren die dichtbij de stad voedsel produceren en het gebied beheren zijn onmisbaar voor het behoud van het authentieke landschap. De kennis die in Midden-Delfland op dit vlak is opgebouwd, kan een waardevolle bijdrage leveren aan de vraagstukken binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De kringlooplandbouwaanpak van Midden-Delfland, waarbij alle lagen van de overheid intensief betrokken zijn en leren en kennis delen centraal staat, werkt. Midden-Delfland kan daarmee een proeftuin zijn voor heel Nederland. Na deze discussie reikten de bestuurders uiteindelijk de kringloopcertificaten uit aan de 44 kringloopboeren.

De minister heeft tijdens deze avond een goede indruk gekregen van wat er speelt in Midden-Delfland. Na afloop heeft hij de folder Gebiedsproces Midden-Delfland meegekregen, waarin hij nog eens kan nalezen hoe we alles in Midden-Delfland aanpakken.

Groepsfoto kringloopboeren met minister Adema, gedeputeerde Stolk, hoogheemraad Vissers en wethouder Voskamp.

 

Persbericht: Samen werken aan kringlooplandbouw werkt

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

KANSrijk voor u? Het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van LNV

22 juli 2021
Lees meer

Burgerboerderijen voor een nieuwe voedselketen

16 april 2019
Lees meer

Van pillen naar paprika

14 juni 2018
Lees meer

Foto's - de eerste innovatiesessie

30 mei 2017