Het Nationaal Programma Landelijk Gebied in relatie tot het BPL Midden-Delfland

06 juli 2022

In maart 2022 heeft de Minister voor Natuur en Stikstof een kamerbrief gestuurd over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Daarin beschrijft ze de inhoudelijke doelen en de voorgestane aanpak van het NPLG. De provincies vervullen hierin een belangrijke rol: zij worden gevraagd door het ministerie voor hun eigen provincie een voorstel (propositie) in te dienen hoe aan de vier NLPG doelen (t.a.v. stikstof, klimaat, water en biodiversiteit) gewerkt gaat worden. Iedere provincie moet haar voorstel uiterlijk 1 juli 2023 inleveren.

Binnen het kader van het thema duurzame landbouw van de Landschapstafel van het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) van Midden-Delfland vindt daarom nu overleg plaats tussen gemeente Midden-Delfland (thematrekker landbouw) en de provincie (zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau) over de inbreng van het BPL Midden-Delfland in de propositie van de provincie Zuid-Holland. De duurzame landbouw van het BPL Midden-Delfland, zoals deze ook in de visie wordt beschreven, bevat een goede basis voor onze inbreng in de propositie van Zuid-Holland. Maar er zijn ook vragen en opgaven die specifiek gelden voor het BPL Midden-Delfland (zoals eerder zijn genoemd het duurzaam economisch verdienmodel, biodiversiteitsherstel, bedrijfsopvolging). Nadere uitwerking van onze specifieke opgaven zal komende maanden plaatsvinden (waarvoor een onlangs gestarte poldergerichte aanpak belangrijke input kan leveren).

Midden-Delfland neemt sinds vorig jaar als pilotgebied deel aan het traject KPI-gericht werken van het ministerie van LNV. Dit is een traject dat LNV al eerder is gestart. Er zijn uiteraard heel veel onderlinge relaties. We gaan ervan uit dat de opbrengst van dit traject voor het BPL Midden-Delfland in directe samenhang bij de inbreng voor de NPLG-propositie betrokken kan worden.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Het decor: land van groen en water... en de A4

17 november 2021
Lees meer

LTO ledenavond over innovatienetwerk Midden IN Delfland

25 oktober 2017
Lees meer

Duurzaam boer blijven avond

08 februari 2023
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Boeren voelen zich gewaardeerd

02 maart 2022