Resultaten kringloopboerenseizoen 2020-2021

22 juli 2021

Sinds 2008 werkt een groeiende groep melkveehouders in Midden-Delfland samen in het kringloopboeren netwerk, een samenwerking tussen Gemeente Midden-Delfland en LTO Noord – Delflands Groen. De boeren doen hun best om ieder jaar weer betere resultaten te behalen op het gebied van duurzaamheid. Centraal staat het sluiten van bodem-plant-dier-mest kringlopen op de bedrijven en het gebied om zo bij te dragen aan de verduurzaming van de landbouw. De melkveehouders in Midden-Delfland horen binnen Nederland bij de koplopers op het gebied van kringlooplandbouw.

De deelnemende melkveehouders ontvangen ieder jaar een kringloopcertificaat met daarop de resultaten van het afgelopen studieseizoen. Bij de duurzaamheidsprestaties gaat het om het percentage eiwit van eigen land, het stikstofbodemoverschot, de ammoniakuitstoot, het fosfaatbodemoverschot, het percentage blijvend grasland en natuur en landschap en de broeikasgasuitstoot. Een goede kwaliteit mest en een optimaal functionerend bodemleven worden gezien als sleutel tot succes en biedt ook economisch perspectief voor de boeren.

Digitale studiebijeenkomsten
Dit studieseizoen zijn de bijeenkomsten door corona uitsluitend digitaal geweest. DMS organiseert de bijeenkomsten en zorgt voor de inhoudelijke begeleiding. Samen met de deelnemende veehouders wordt gekeken hoe de duurzaamheidsprestaties verder verbeterd kunnen worden. Er zijn drie basisbijeenkomsten en één verdiepende bijeenkomst georganiseerd. Zaken als voederwinning, bemesting, en rantsoen kwamen hierbij aan de orde.

Integraliteit en balans

De focus binnen de studiegroepen ligt op het integrale; alle aspecten op het bedrijf moeten op elkaar afgestemd zijn en kunnen niet los worden beoordeeld. Op deze manier kan een deelnemer goed scoren op alle duurzaamheidsonderwerpen op het kringloopcertificaat. Het gaat om het efficiënt omgaan met de nutriënten op het bedrijf met name op het gebied van stikstof, fosfaat en koolstof. Het bedrijf moet in balans zijn o.a. door het optimaal benutten van het eigen ruwvoer. Het afgelopen studieseizoen hebben 36 melkveehouders een kringloopcertificaat ontvangen.

Resultaten
De resultaten van het afgelopen jaar laten zien dat de deelnemers effectief hebben gewerkt aan het verlagen van het stikstofoverschot op bedrijfsniveau. In de afgelopen acht jaar is het overschot teruggelopen van 275 kg naar 182 kg stikstof per hectare, een daling van wel 93 kg stikstof per hectare. Over diezelfde periode hebben de bedrijven het % eiwit van eigen land weten te verhogen met 13%, van 64,8% in 2013 naar 77,9 % in 2020. De broeikasgasemissie wordt nog slechts 3 jaren in kaart gebracht. In die periode is deze gezakt van 1.230 gram op het hoogste punt, naar 1.136 gram CO2 per kg meetmelk (incl. correctie voor veengrond). Verbeterpunt voor komend jaar is de stikstofbenutting die met 23,4 % relatief laag is.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Studieseizoen DBB sterk van start met maar liefst 46 kringloopboeren

09 november 2022
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Kringloopboeren aan het woord, Henk & Jolanda Dijkshoorn

19 januari 2022
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Het kringloopcertificaat en de vinkjes

10 januari 2022
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Kringloopboeren aan het woord, Peter & Corine Zeeuw

02 februari 2022