Themasessie ‘Datagedreven landbouw’

13 november 2018

Het Innovatienetwerk Midden IN Delfland (MIND) werkt aan een economisch vitaal Midden-Delfland; een gastvrij landschap met aandacht voor zowel ecologie, economie als recreatie. Een netwerk dat verbindt: boer en stedeling, producent en consument, platteland en stad. Juist deze combinatie zorgt voor toekomstgerichte vernieuwing. Vernieuwing met aandacht voor technologie, nieuwe verdienmodellen en nieuwe producten en diensten. Het netwerk verdiept gezamenlijke vraagstukken, zet vernieuwende projecten en experimenten op, deelt kennis en ervaring met elkaar. Er worden diverse activiteiten georganiseerd in het netwerk; excursies, themasessies, lezingen, innovatiesessies…

Op 13 november heeft het MIND-netwerk samen met het Innovation Quarter een themasessie gewijd aan datagedreven landbouw.

IMPRESSIE VAN DE SESSIE

Wat is datagedreven landbouw?
Tijdens deze sessie hebben we de wereld van big data verkend en zijn we op zoek gegaan naar nieuwe kansen voor MIND. Wat kunnen we concreet in de achtertuin doen met big data? Colinda de Beer van het Innovation Quarter heeft allereerst in een notendop toegelicht waar dit veelomvattende thema voor staat. Datagedreven landbouw is een ruim begrip. Bedrijven en de maatschappij in het algemeen zoeken in toenemende mate hun toevlucht tot data om tot de nodige kostenbesparing en innovaties te komen. Dit brengt tal van nieuwe businessmodellen met zich mee die elk – behalve technologische – over het algemeen ook om sociale innovaties vragen.

We kunnen vandaag de dag veel meten via verschillende technologieën, die steeds sterker onderling vernetwerkt zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sensoren doorheen de productie- en consumptieketen. Data kan zichtbaar en inzichtelijk gemaakt worden via VR en AR die op hun beurt nieuwe data genereren. Kunstmatige intelligentie laat ons toe data te analyseren, verbanden te ontdekken, conclusies te trekken en acties te ondernemen; ook dit alles levert nieuwe data op. Het is makkelijk om te verdrinken in zowel de data als de mogelijkheden die ze schijnbaar biedt. Kern van het betoog is: start vanaf je kennisvragen, bedenk dan welke data je nodig hebt om ze te kunnen beantwoorden en ga vervolgens de juiste technologie zoeken en dan pas data opvolgen, interpreteren en vervolgacties uitvoeren.

blockchain
Afbeelding: Blockchain gebaseerd traceersysteem van bron naar consument – www.provenance.org

Genoeg inspiratie om ons heen!

Nik Baerten van Pantopicon heeft vervolgens de aanwezigen geïnspireerd met internationale voorbeelden van toepassingen in de data gedreven landbouw door de hele keten.

Voorbeelden die zeker tot de verbeelding spreken zijn o.a. bodem-, markt- en klimaatanalyses die kunnen helpen voorspellen welke teelt het meest geschikt is om aan te planten vanuit opbrengstperspectief. Tal van nieuwe optische technologieën laten toe om op elk stukje teeltgrond gewas van onkruid te onderscheiden, maar ook de toestand ervan te kennen en precies de juiste behandeling toe te dienen in de juiste dosis. Dit alleen al kan fenomenale besparingen opleveren op vlak van oogstverlies, hoeveelheid bestrijdingsmiddelen en dus ook milieuschade.

  • Een nieuwe generatie handheld devices laat toe om als landbouwer zelf de kwaliteit en voedingswaarde van je oogst te controleren zonder weken op laboratoriumresultaten te moeten wachten.
  • Sensoren kunnen helpen om de veestapel realtime te kunnen monitoren zodat de landbouwer op ieder moment weet waar zich welk dier bevindt en in welke toestand. Sensoren laten bijvoorbeeld toe om precies aan te geven wanneer een kalf op het punt staat geboren te worden, maar ook fysieke toestand alsook stressniveaus van dieren in de gaten te houden.
  • Ook in de lange weg tussen producent en consument speelt data in toenemende mate een rol, bijv. op vlak van het betrouwbaar traceerbaar maken een product doorheen de keten met behulp van blockchain-technologie. Diezelfde technologie stelt ook in staat om bijvoorbeeld beloningen te verdelen over landbouwers die positieve bijdragen aan milieuherstel vanuit de filosofie van de regeneratieve landbouw.

De voorbeelden leren ons in ieder geval dat datagedreven landbouw meer beoogt dan alleen data vergaren voor bedrijfsoptimalisatie, maar ook de natuur een handje kan helpen en de consument opnieuw toelaat een actievere rol in de keten te vervullen.

biosense-vision-e1543489816126
Afbeelding: Toekomstvisie van BioSense Institute met o.a. aandacht voor opbrengstvoorspelling op basis van AI en sensoren – biosens.rs

Datagedreven landbouw in de achtertuin

Dat er kansen liggen voor MIND, was al bekend. Roel van Buuren heeft binnen MIND al tijdens de kick-off het idee gelanceerd om met data aan de slag te gaan samen met collega agrarisch ondernemers in Midden-Delfland. Hij duidde onder meer het belang aan van realtime-beschikbare data om bijv. bij het maaien broedplaatsen van weidevogels beter te kunnen vermijden, maar net zo goed om met behulp van sensoren de bodemkwaliteit te monitoren en veel preciezer de nodige acties als antwoord hierop te kunnen plannen.

Hij stelt voor dat vooral niet alleen te doen maar samen met andere ondernemers vorm te geven zodat iedereen voordeel van de data en de data-analyse heeft. Aangezien data-gedreven landbouw voor velen nog abstracte materie betreft, is voorgesteld om eerst het idee tastbaarder te maken zodat ondernemers de waarde ervan voor zichzelf kunnen inschatten. Tijdens de themasessie hebben organisaties als het Innovation Quarter en InHolland aangeboden met Roel mee te denken met het MIND-netwerk, op welke wijze data-gedreven landbouw opgepakt kan gaan worden in Midden-Delfland.

Hoe verder?
Meerdere organisaties sluiten zich graag bij de ambities aan en willen daarin ondersteunen. De sessie was inspirerend en smaakt naar meer. Het MIND-netwerk gaat zeker werk maken van een vervolgsessie, waarbij alle agrarisch ondernemers in Midden-Delfland worden uitgenodigd. Doel van vervolgstappen is eerst tastbaar te maken wat datagedreven landbouw voor de ondernemers van Midden-Delfland kan betekenen. Wanneer deze vervolgstappen gaan plaatsvinden hoort u spoedig van ons.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Volle bak bij startavond kringloopboerenseizoen

12 oktober 2022
Lees meer

Eigen zuivellijn gebiedscoöperatie Delflandshof

23 mei 2018
Lees meer

Innovatiesessies blijven druk bezocht

21 november 2017
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - De snelweg die het landschap redt(?)

15 december 2021