April

Eerste snede

Kies het juiste maaimoment voor de eerste snede. Hou rekening met het RE gehalte, hoeveelheid mest, omstandigheden bij het kuilen en de manier van bewaren.

Terug naar overzicht

De meeste bedrijven hebben inmiddels al het grasland bemest voor de eerste snede. Normaal gesproken zal binnen een maand op de meeste bedrijven het gras wel in de kuil zitten.

Juiste maaimoment
Vanzelfsprekend is het moment van maaien bepalend voor de kwaliteit van het gras. In principe loopt de verteerbaarheid van het gras (VCOS) niet terug voor 15-20 mei, mits het grassenbestand op orde is in de percelen. Voor het bepalen van het juiste maaimoment met betrekking tot het Ruw Eiwit gehalte (RE), zijn een aantal zaken van invloed, waaronder de hoeveelheid stikstof (N) via bemesting, tijdstip van bemesten en de opbrengst van de snede.

RE gehalte en hoeveelheid mest
Het is belangrijk om te weten wat het gewenste RE-gehalte is in de graskuil. In dit voorbeeld is dat 175 gram RE per kg DS. Hierbij gaan we uit van een bemesting van 30 kuub drijfmest per hectare met 3,9 kg N en een kunstmestgift van 225 kg per hectare met 27% N. Normaal gesproken wordt uitgegaan van een werkingscoëfficiënt van 60% voor drijfmest en 80% voor kunstmest.

In dit voorbeeld zou er dan 119 kg N werkzame stikstof worden bemest. Om vervolgens op het gewenste RE gehalte uit te komen, moet er worden aangestuurd op een snedeopbrengst van ongeveer 4.250 kg drogestof per hectare. Deze situatie is heel eenvoudig na te rekenen voor je eigen bedrijf. Zo sta je niet voor verrassingen.

Omstandigheden bij het inkuilen
Mocht het zo zijn dat er door omstandigheden al eerder gemaaid wordt, dus bij een lagere snedeopbrengst, dan zal er zeer waarschijnlijk meer RE in het gras zitten. Dan is het des te belangrijker om het gras droog in te kuilen (+/- 50% DS). Ten eerste om te voorkomen dat het gras te snel verteert en ten tweede om een goede DVE/OEB verhouding te krijgen. Is het maaimoment later dan gepland? Dan is het raadzaam om het gras wat vochtiger in te kuilen (+/- 40% DS) om toch voldoende pens-eiwit te hebben, zodat de koe er microbieel eiwit van kan maken.

Eerste snede bewaren en voeren
Vorig jaar waren de grasopbrengsten aan de lage kant, met gemiddeld 9.000 kg drogestof per hectare. Hierdoor zijn op veel bedrijven de grasvoorraden vrij krap op dit moment, waardoor er veel ruimte is in de voeropslag. Dit biedt gelegenheid om de eerste snede over meerdere sleufsilo’s of kuilplaten te verdelen. Dit is raadzaam omdat op deze manier er een langere periode per jaar eerste snede gevoerd kan worden, in vergelijking tot wanneer al het gras in één sleufsilo of kuilplaat wordt ingekuild.

Besteed zo veel mogelijk aandacht aan het inkuilproces, want dit betaalt zich dubbel en dwars terug. Wij zeggen “Broei is een keuze” en “Het beste inkuilmiddel is de zon plus de shovel van de loonwerker”. Met andere woorden maai het gras na een paar dagen zonnig weer voor voldoende suiker en zorg dat de kuil muurvast komt te zitten voor het beste resultaat!

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot