December

Graslandkalender

De graslandkalender is een handig hulpmiddel om inzicht te krijgen in de beweiding en voederwinning per perceel. Ook voor bemesting is het een handig instrument.

Terug naar overzicht

De graslandkalender is al decennia oud. Desondanks is het nog steeds een zeer waardevol managementinstrument. Het geeft veel inzicht in de bemesting, beweiding en voederwinning per perceel. Handelingen en resultaten in het verleden zijn de basis voor behalen van de doelstellingen in de toekomst. Aan het einde van grasseizoen kan de balans worden opgemaakt en kunnen er conclusies worden getrokken. In de meeste gevallen zijn de kuilen ook bemonsterd. De graslandkalender geeft informatie over welke percelen wanneer en in welke sleufsilo zijn ingekuild. Met deze informatie en de partijopmeting van de kuiluitslag kan een opbrengst per hectare worden uitgerekend. Dit is zeer waardevolle informatie om de kwaliteit van het gewonnen gras te kunnen verklaren en voor het voermanagement op het bedrijf. Dit geeft goed inzicht in opbrengsten van het land. Grond is het duurste productiemiddel op het bedrijf en deze wil je dan ook maximaal benutten. Daarnaast kan een hoge opbrengst van eigen land een aanzienlijke kostenbesparing op de aankoop van voer opleveren.

Keuze voor beweidingssysteem
Evalueer daarnaast ook de beweiding. Welk beweidingssysteem is er toegepast en gaf dit het gewenste resultaat? Denk hierbij aan opname van vers gras, melkproductie per koe en arbeid. In sommige gevallen wordt het beweidingssysteem niet altijd even consequent aangehouden, terwijl dit wel een van de succesfactoren is, om de beweiding te laten slagen.

Bemest op het juiste moment
Ook verbanden tussen de graslandkalender en kwaliteit van het gras kunnen worden gelegd. Blijkt het najaarsgras een hoog Ruw Eiwit gehalte te bevatten, bekijk dan of de bemesting eerder in het seizoen kan worden gegeven of dat het vooral komt door de hoge stikstoflevering vanuit de bodem. Voldoende opslagcapaciteit van mest is wel een vereiste om de mest op het gewenste tijdstip te kunnen uitrijden. Zeker met de strenger wordende bemestingsnormen is het belangrijk om alle drijfmest zo goed mogelijk te benutten. Het toedienen van mestgiften van meer dan 20 kuub per hectare in augustus, omdat anders qua opslagcapaciteit 15 februari niet wordt gehaald, is uit den boze!

Deze tip draagt bij aan:

  • Blijvend grasland
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot