Augustus

Stikstofkwaliteit

Focus op de kwaliteit van de verschillende stikstofvormen, ruw eiwit, eiwit in de kuil en in het eigen en aangekochte voer.

Terug naar overzicht

Als boer ben je veel bezig met het managen van mineralen op je bedrijf. Specifiek bij kringlooplandbouw wordt gesproken over het benutten van eigen resources, waarmee wordt gerefereerd naar onder andere mineralen als stikstof en fosfaat. Stikstof bestaat in veel verschillende vormen. Als het over bemesting gaat praat men over nitraat, ammonium, ureum, etc. Bij voeding over Ruw Eiwit, DVE, OEB, en in melk over % eiwit en ureum etc. Veel draait dus om stikstof en afgeleide vormen daarvan.

Naar de toekomst toe zal de focus blijven liggen op het verbeteren van de benutting van stikstof. Denk hierbij aan het verlagen van het Ruw Eiwit in het rantsoen. Dit is aantoonbaar mogelijk met behoud van productie, mits er wel het goede eiwit wordt gevoerd. Het draait om de kwaliteit van de stikstof. Als voorbeeld; bij een rantsoen van 155 Ruw Eiwit en een ureum van 23 in de melk, is de input misschien wel laag maar de benutting is slecht. Een rantsoen met een Ruw Eiwit van 163 en een ureum van 17, kent juist een goede benutting met een hogere input. Dit zijn standaard voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Het is natuurlijk wenselijk om een lage input met een hoge benutting te creëren.

Wil je naar een hoge benutting van stikstof, dan zal toch meer de focus op kwaliteit komen te liggen. Denk hier bijvoorbeeld aan bemesting met kunstmest. Wordt er bemest met kunstmest gebaseerd op nitraat of kiest je voor de bemesting van een ureum meststof. Hoe wordt het gras in gekuild? Droger ingekuild gras geeft veelal bestendiger eiwit en is dus beter benutbaar voor de koe, met name in rantsoen met een hoog aandeel gras heeft dit een positief effect. Ook staat op een kuilanalyse het Ruw Eiwit en Ruw Eiwit Totaal, het verschil hiertussen is de ammoniakfractie. Dit is eigenlijk slecht benutbare stikstof voor een koe, dus het is wenselijk om de ammoniakfractie zo laag mogelijk te houden.

Dit is te bereiken door een goed inkuil- en conserveringsproces, denk aan goed vastrijden van de kuil, zorg voor minimale verontreiniging met grond en mest in de kuil en voor voldoende tijd tussen het bemesten en oogsten zodat het stikstof voldoende kan worden omgezet in eiwit etc. Wat is het Ruw Eiwit gehalte van de brok die wordt gevoerd? Kan deze nog lager en voor welke grondstoffen is gekozen? Denk hierbij vooral aan gewone of bestendige grondstoffen. Er zijn veel maatregelen mogelijk op het bedrijf om de input te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de output, daarbij zal je meer moeten focussen op de kwaliteit in het gehele proces.

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Stikstofbodemoverschot