Mei

Succesvol op alle fronten!

Koemanagement, voermanagement en ruwvoer- / teeltmanagement zijn van belang om voldoende kilogram meetmelk uit eigen voer per hectare te produceren.

Terug naar overzicht

Een melkveebedrijf is een veelzijdige onderneming. Op technisch vlak is het bedrijf onder te verdelen in drie onderdelen; koemanagement, voermanagement en ruwvoer-/teeltmanagement. Voor een goed totaalresultaat zou het bedrijf op alle onderdelen goede resultaten moeten behalen. Om dit te kunnen monitoren is het belangrijk om hier goede kengetallen voor te gebruiken. Mogelijke kengetallen voor deze drie afzonderlijke onderdelen zijn; vervangingspercentage, krachtvoerverbruik per 100 kg meetmelk en droge stof opbrengst van het land. Deze 3 kengetallen kunnen worden samengevat tot 1 getal en dat is Kilogram Meetmelk Uit Eigen Voer Per Hectare. Dit getal geeft aan hoeveel meetmelk er op het bedrijf wordt geproduceerd uit het eigen geteelde (ruw)voer.

Voldoende goed voer van eigen land
Wanneer een bedrijf uit de voeten kan met een laag vervangingspercentage van de veestapel, kan men toe met een lagere jongveebezetting en zijn er naar verhouding meer dieren aanwezig die melk produceren. Om veel melk uit het eigen voer te kunnen produceren moet er ten eerste veel en ten tweede kwalitatief goed voer worden gewonnen. Zaken als bemesting, voederwinning, graslandonderhoud, grondbewerking, ontwatering, inkuilmanagement, etc. spelen hierin een rol. Weet het bedrijf goed management rondom voeding neer te zetten, kan er een goede melkproductie worden behaald. Dit zou dan in combinatie moeten gaan met een laag krachtvoerverbruik per 100 kg meetmelk en veel (eigen) ruwvoer,  waardoor er zo min mogelijk wordt verdrongen door aangekocht (kracht)voer.

Berekening Kilogram Meetmelk Uit Eigen Voer Per Hectare
Probeer deze berekening eens te maken voor je eigen bedrijf. In dit voorbeeld wordt een bedrijf genomen met 63,26 hectare en een melkproductie van 1.280.888 kg meetmelk. Dit geeft een intensiteit van 20.248 kg meetmelk per hectare. Het rantsoen en de mutaties van dit bedrijf zien er als volgt uit:

Het vers gras en kuilgras is volledig eigen geteeld, van de snijmais is 71.456 kg droge stof aangekocht en de overige voersoorten zijn volledig aangekocht. Ten eerste moet worden bepaald hoeveel droge stof er nodig is om 1 kg meetmelk te produceren (1.108.083 / 1.280.888 = 0,87 kg DS/kg MM). Vervolgens moet de aankoop per kg meetmelk worden bepaald (425.165 / 1.280.888 = 0,33 kg DS/kg MM). Dit getal wordt gecorrigeerd voor de voorraadmutatie, zodat extreme tussenjaren worden uitgevlakt (25.572 / 1.280.888 = 0,02 kg DS/kg MM). Dit maakt dat er, gecorrigeerd voor voorraadmutatie, 0,33 – 0,02 = 0,31 kg DS/kg MM wordt aangekocht, wat procentueel dus 0,31 / 0,87 = 36%. Met andere woorden is 64% van de melk geproduceerd uit het eigen voer. Per hectare is dat 20.248 * 64% = 12.959 kilogram meetmelk uit eigen voer.

In welke intensiteitsgroep zit jouw bedrijf?
Ga zelf na voor je eigen bedrijf hoe je hier op scoort en waar er mogelijk nog wat verbetering te behalen valt, is dat in de stal, op het land of kan het rantsoen nog wat verbeterd worden? Door jezelf te vergelijken met andere bedrijven kan worden gekeken wat een passende streefwaarde voor dit getal is. In onderstaande tabel wordt voor 3 intensiteitsgroepen de Kilogram Meetmelk Uit Eigen Voer Per Hectare weergegeven. Hierbij wordt de score weergegeven van het gemiddelde van de groep, de 25% best scorende bedrijven (Top) en de 25% bedrijven voor verbetering vatbaar (VVV).

 

Deze tip draagt bij aan:

  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot