December

Winterse werkzaamheden… in het land

Het is nu de tijd om te kijken hoe het zit met de afwatering van de percelen. Staat er water op het land, wat is de oorzaak en wat kan je er aan doen.

Terug naar overzicht

Eind 2023 is er een record hoeveelheid neerslag gevallen. De grond was maximaal verzadigd met water en het slootpeil stond hoog. Waterschappen doen hun best al het overtollige water weg te pompen maar dat gaat in sommige gevallen minder hard dan wat er aan neerslag weer bij valt. Het is geen nieuws dat het belangrijk is om te zorgen voor een goede ontwatering op de percelen, desondanks kunnen er nog percelen zijn waarop veel plassen staan. In enkele gevallen komt dit door greppels die dicht zitten waardoor de ontwatering stagneert. Dit probleem is eenvoudig en op korte termijn te verhelpen. Daarnaast zijn er ook percelen waar water midden op het perceel blijft staan, vaak door een onjuiste oppervlakkige afwatering (percelen die niet rond genoeg/hol liggen). Op dit moment is het vanzelfsprekend onmogelijk om dit aan te pakken, maar in de toekomst zal dit probleem moeten worden aangepakt.

Opnieuw rondleggen
Het opnieuw rondleggen van percelen is vaak een actie die in augustus/september plaats vindt. Ga kijken in het land waar de ontwatering niet optimaal is, noteer deze percelen, zodat op een later moment deze percelen kunnen worden verbeterd. Bij het opnieuw rondleggen wordt er altijd nieuw gras ingezaaid, wat een betere kwaliteit en kwantiteit ruwvoer geeft. Kies daarbij eventueel voor een mengsel van grasklaver als de grond daar geschikt voor is. Het gebruik van grasklaver kan een besparing op stikstok (kunst)mest geven, wat gunstig is voor het stikstofbodemoverschot in tijden van strenger wordende bemestingsnormen.

Mollen vangen
Tijdens de rondgang over de percelen krijgt men inzicht op welke percelen er eventueel nog mollen aanwezig zijn. De winter leent zich er prima voor om de mollen te vangen. Dit zorgt voor minder verontreiniging met grond in het voer het komende groeiseizoen.

Deze tip draagt bij aan:

  • Blijvend grasland
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot