September

Groenbemester

Na de maisoogst is inzaai van een groenbemester voor 1 oktober verplicht in Midden-Delfland. Kalenderlandbouw bijt Goede Landbouw Praktijk.

Terug naar overzicht

Het buitengebied van Midden-Delfland kenmerkt zich door hoge aandeel grasland. Desondanks heeft een gedeelte van de melkveebedrijven een bepaald areaal bouwland in het bouwplan. Deze grond wordt voornamelijk ingezet voor de teelt van snijmais. Normaal gesproken wordt deze eind september/begin oktober geoogst. Teelt men het jaar erop gras, op hetzelfde perceel, dan is het vrij standaard dat deze wordt gezaaid in het najaar na de maisoogst, mits de grond dit toelaat. Wordt het betreffende perceel het jaar erna weer gebruikt voor de teelt van mais, dan kon men in het verleden vrijwillig kiezen voor het zaaien van een groenbemester.

Verplichte inzaai groenbemester op maisland

Midden-Delfland is aangewezen als nutriënt verontreinigd gebied. Dit brengt verschillende aanvullende wetgeving met zich mee (die in veel gevallen de goede landbouwpraktijk helaas sterk in de weg staan). Zo is één van die aanvullende regels dat er verplicht na de maisoogst een groenbemester gezaaid moet worden. Op zich is dit niet verkeerd met het oog op de bodemvruchtbaarheid, nutriënten benutting en eventuele ruwvoerwinning. Maar het kromme aan deze verplichting is dat het vanggewas voor 1 oktober gezaaid moet worden (tenzij er onderzaai is toegepast). Deze vorm van kalenderlandbouw staat de goede landbouwpraktijk in de weg, om zo het juiste oogstmoment te bepalen. De mais oogsten op het moment dat deze nog niet rijp is, is onwenselijk en zonde van alle inspanningen. Daarnaast zal iedereen de maisoogst dan zo lang mogelijk proberen uit te stellen, wat ertoe zal leiden dat iedereen op 30 september de mais wil laten oogsten. Dit is onuitvoerbaar voor de loonwerkers.

Probeer ondanks alle opgelegde verplichtingen toch te gaan voor een geslaagde teelt van de groenbemester, dit heeft namelijk ook voordelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stalvoeren van Italiaans raaigras in april, het inkuilen van winterrogge begin mei of het inzaaien van kruidenrijk grasland op grond met een verlaagde onkruiddruk.

Deze tip draagt bij aan:

  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Natuur en Landschap
  • Stikstofbodemoverschot