Startavond Duurzaam Boer Blijven seizoen 2023-2024

04 oktober 2023

Op 28 september 2023 was de startbijeenkomst kringloopboerenseizoen 2022-2023 in de, zoals gebruikelijk, goed gevulde Schelp in Schipluiden gehouden. Fred Voskamp, wethouder gemeente Midden-Delfland en Gertjan Hooijmans, voorzitter LTO Noord afd. Delflands Groen verwelkomden de aanwezige en spraken over actuele zaken als de aanpak voor de  PAS-melders en interimmers en de dioxinevervuiling door de brand bij de AVR op 21 september.

Verdiepingsgroepen en experimenten Duurzaam Boer Blijven
Zoals bekend bestaat het Duurzaam Boer Blijven programma uit de onderdelen Kringloopboeren, Jonge boeren en Experimenten. Kees Boks van gemeente Midden-Delfland stond kort stil bij de verschillende verdiepingsgroepen  voor kruidenrijk grasland, waterkwaliteit, natuurlijk boeren en ‘Bodem als Basis’.  Vanuit de verdiepingsgroep natuurlijk boeren zal er komend seizoen een excursie worden georganiseerd.

Binnen het onderdeel Experimenten wordt er momenteel getrokken aan onder andere de opschaling van korte ketens en de  poldergerichte aanpak voor duurzame verkaveling. Op de opwek van duurzame energie wordt momenteel flink ingezet. Over energie is op 26 september een bijeenkomst geweest over de wens tot oprichting van een energiecoöperatie/marktplaats om in het gebied geproduceerde stroom lokaal te verkopen tegen een vast tarief. Ben je geïnteresseerd om mee te doen, meld je je dan aan via https://www.middenindelfland.net/contact/.

Kringlooplandbouw in Midden-Delfland
Frank Verhoeven van adviesbureau Boerenverstand informeerde de aanwezigen over de stand van zaken van de kringlooplandbouw in Midden-Delfland en de uitwerking van KPI’s op landelijk niveau. Op dit moment wordt nog vooral ingezet op maatregelen maar we moeten toe naar het stellen van doelen die we willen bereiken. Voor al deze doelen kunnen KPI’s (kritische prestatie-indicatoren) worden gemaakt waarmee de prestaties per doel kan meten en inzichtelijk maken. De doelen moeten dan beloond worden wat in Midden-Delfland al deels gebeurt, gemeente Midden-Delfland, Hoogheemraadschap van Delfland en Rotterdam De Boer Op zijn deelnemers in het gestapeld belonen maar er zijn meer partijen die zouden kunnen deelnemen aan de beloning voor de KPI’s zoals provincie en rijk. Hierover moeten we in gesprek met potentiële beloners. Zie bijgaand zijn presentatie.

Doelen duurzame kringlooplandbouw, afb. Boerenverstand

Midden-Delfland koploper in kringlooplandbouw
Voor wat betreft het aantal deelnemers en de bereikte resultaten zorgt het Duurzaam Boer Blijven programma ervoor dat Midden-Delfland al vele jaren voorop loopt in de kringlooplandbouw. Dit geldt voor alle 7 KPI’s die op dit moment op het kringloopcertificaat staan.

Voor de ammoniakemissie in Midden-Delfland is een duidelijk dalende trend te zien sinds 2013. De emissie is op dit moment rond de 45 kg NH3/ha. De in het verleden bedachte Top en Basis waarden (75 en 80 kg NH3 per ha) zijn inmiddels wat achterhaald en worden bijgesteld. Het doel is om 30% reductie te halen wat gelijk staat aan 40 kg NH3 per ha.

Ammoniakemissie per hectare Midden-Delfland

Voor de gebiedsgerichte aanpak van de PAS-melders en interimmers is het van belang vast te stellen dat we in Midden-Delfland al een flink stuk onder het landelijk gemiddelde zitten. Voor stalemissie zitten we al 3,4 kg NH3 onder de forfaitaire waarde, en voor veldemissie is dat 5,2 kg NH3. . Het is van belang dit erkend te krijgen als positief saldo stikstofruimte.

Weidegang en ureum zijn de meest effectieve en te borgen opties voor ammoniakreductie op melkveebedrijven. Veel ruw eiwit in het voer zorgt voor meer tankmelkureum. Veel weidegang zorgt voor aantoonbaar lagere emissie NH3.

Sturen op weidegang en ureum voor ammoniakreductie, afb. Boerenverstand

Aanpassing KPI set
Op dit moment staan de volgende KPI’s  op het kringloopcertificaat:

 1. Eiwit van eigen land
 2. Stikstof bodemoverschot
 3. Ammoniak uitstoot
 4. Fosfaat bodemoverschot
 5. Blijvend grasland
 6. Natuur en landschap
 7. Broeikasgasuitstoot

Komend studieseizoen komt daar diergezondheid bij als achtste KPI. Dit gaat vooral over de levensduur van de koeien. Oudere koeien en minder jongvee aanhouden werkt positief uit op de kringloopresultaten. De vergoeding per KPI voor de TOP score wordt € 525, wanneer je voor alle acht KPI’s de TOP score haalt loopt de vergoeding op tot het maximum van € 4200.

Het is de bedoeling om uiteindelijk de landelijke KPI kernset te gaan gebruiken. Deze is nog deels in ontwikkeling en bestaat op dit moment uit de volgende 15 KPI’s:

 1. Stikstofbodemoverschot (kg N/ha)
 2. Totale Ammoniakemissie (kg NH3/ha)
 3. Fosfaatoverschot (kg P2O5/ha)
 4. Percentage eiwit van eigen land
 5. Broeikasgasemissies per kg meetmelk (g CO2-eq/kg meetmelk)
 6. Energiebalans (% duurzame energie opgewekt t.o.v. gebruikt)
 7. Gewasbeschermingsmiddelen (MBP/ha)
 8. Waterkwantiteit (io)
 9. OS balans (io)
 10. Percentage blijvend grasland
 11. Aandeel N&L (%)
 12. Percentage Kruidenrijk Grasland
 13. Diergezondheid (Levensduur)
 14. Dierenwelzijn (Weidegang)
 15. Sociaal-maatschappelijk

Behaalde resultaten van de graskuilen
Jeroen van der Meer van Dirksen Management Support begeleidt de studiegroepen. Hij toonde in een aantal tabellen de resultaten van de graskuilen van  mei en juni van de afgelopen jaren. Deze resultaten lieten zien dat er tussen de jaren grote verschillen zitten in VEM, DS, OEB en alle andere waarden waarop de kuil wordt onderzocht. Het weer speelt uiteraard een belangrijke rol hierbij.

Gras ingekuild in mei in Midden-Delfland, afb. DMS

Gras ingekuild in juni in Midden-Delfland, afb. DMS

Waterkwaliteit
Sandra Fraikin van Hoogheemraadschap van Delfland hield een presentatie over waterkwaliteit in de polders en vertelde onder meer over de resultaten van de verdiepingsgroep Waterkwaliteit. Er zijn drie nieuwe boeren aangesloten waardoor deze verdiepingsgroep nu gebiedsdekkend is. Bij een van de meetpunten was de hoeveelheid stikstof erg hoog. Zonder dit meetpunt waren de resultaten in de graspolders waarschijnlijk weer verder gedaald richting de 2mm N per liter. De verhoogde hoeveelheid stikstof bleek veroorzaakt te worden door erfafspoeling. Het is goed om hier weer aandacht voor te hebben. In het kader van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn in 2015 erfscans gemaakt en door twaalf boeren hebben gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor erfafspoeling. De subsidieregeling bestaat niet meer maar het Hoogheemraadschap wil wel de kosten van erfscans vergoeden. Hiervoor kan Broos Water worden ingeschakeld, neem hiervoor contact op via https://www.middenindelfland.net/contact/.

afb. Hoogheemraadschap van Delfland

Kaderrichtlijn Water
De belangrijkste reden voor het Hoogheemraadschap van Delfland om mee te doen met de regeling voor de waardering van kringloopboeren is de waterkwaliteit. Delfland wil de kwaliteit verbeteren door samenwerken, stimuleren kringlooplandbouw en waardering van de kringloopboeren, kijken naar  het fosfaat- en stikstofbodemoverschot (belangrijke parameters voor de waterkwaliteit) en in overleg te komen tot haalbare en realistische drempelwaarden. Schoon water is goed voor het bedrijf door het sluiten van de kringloop, goed voor de koeien die uit de sloot drinken en goed voor de flora en fauna in en rond de sloot.

Aanmelden voor deelname aan de Kringloopboeren netwerk
Wij willen ook de laatste boeren laten deelnemen aan het kringloopboerennetwerk. Ben je rundveehouder in Midden-Delfland en doe je nog niet mee? Meld je dan nu aan via https://www.middenindelfland.net/contact/. Wil je misschien eerst een bijeenkomst bijwonen om de sfeer te proeven en te kijken of aansluiten bij het kringloopboerennetwerk wat voor jou is. Neem contact met ons op. Om in aanmerking te komen voor de subsidie is het verplicht om de studiegroep-bijeenkomsten bij te wonen.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Het kan lekker wel!

03 januari 2018
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Jonge boeren netwerk, van melkveehouder tot agrarische duizendpoot

30 maart 2022
Lees meer

Garantieregeling voor jonge boeren

09 januari 2019
Lees meer

Winterseizoen Midden-Delfland Online!

16 december 2020