Verdiepingsgroep Waterkwaliteit

Schoon, gezond en levend water is heel belangrijk voor mensen, planten en dieren. De waterkwaliteit kan verbeteren door te voorkomen dat stikstof (nitraat) en fosfaat naar het grond- en oppervlaktewater uitspoelt. Door de mineralenkringloop op de melkveehouderijen in Midden-Delfland te sluiten, kunnen we dat voorkomen. Er zijn tal van handelingen op een boerenbedrijf die invloed hebben op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Wordt het hemelwater van het erf opgevangen? Wanneer rijdt de boer zijn mest uit? Onder welke weersomstandigheden? En met welke methode? Dichtbij de sloot of greppel? Het is daarom belangrijk om als boer en waterbeheerder met elkaar in gesprek te zijn én van elkaar te leren hoe we de waterkwaliteit nog verder kunnen verbeteren.

  • Start: 2017
  • Status: Lopend
  • Toelichting: Het meten van de waterkwaliteit, zowel chemisch als ecologisch, in relatie tot de cijfers op kringloopcertificaten staan centraal. Samen kijken we hoe de emissies op het boerenbedrijf kunnen verminderen zodat de waterkwaliteit verder verbetert en de doelen van Kaderrichtlijn Water (KRW) worden gehaald.

 

De ‘Verdiepingsgroep Waterkwaliteit’ bestaat uit melkveehouders verdeeld over heel Midden-Delfland die, samen met het Hoogheemraadschap van Delfland, actief bezig zijn met het verbeteren van de waterkwaliteit op hun bedrijf. Een aantal deelnemende melkveehouders bevinden zich in een ‘afgebakende polder’. Dit houdt in dat er maar één punt is waar het oppervlaktewater de polder instroomt en één punt waar het water de polder weer verlaat. Op deze manier kan het effect van het handelen van boeren op de waterkwaliteit exact worden gemeten.

Het meten van de waterkwaliteit is een aantal jaren gedaan door het analyseren van watermonsters (om de 2 weken in de periode april tot en met september) op onder andere nutriënten, zuurstof, pH. Hiermee is inzicht verkregen in de dynamiek van deze parameters in verschillende type sloten. Sloten dicht bij erven en verder ervan af, sloten in klei en veen, sloten die meer of minder doorstroomd worden. Afgelopen jaren is het accent verschoven richting ecologie en zijn macrofauna en vegetatieopnames rond de sloten gemaakt. Hierdoor is er nu naast inzicht in de variatie aan chemische randvoorwaarden ook inzicht in de ecologische respons.

De resultaten van opnamen worden verwerkt in een systeemanalyse waarmee een beeld wordt verkregen van de waterkwaliteit in boerensloten in Midden-Delfland. De resultaten worden aan het einde van het jaar met de betrokken boeren besproken. Wat zien we? Hoe is dat te verklaren? Hoe verhoudt zich dat tot de cijfers op het kringloopcertificaat? Wat leren we van elkaar? Wat kan je nóg meer doen om nutriënten binnen de kringloop van het bedrijf te houden? Door met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen werken we aan een nog betere waterkwaliteit.

 

Foto’s Hoogheemraadschap van Delfland

 

Deel dit initiatief

Team

Corné van Leeuwen

Gertjan Hooijmans

John van Winden

Maarten Moerman

Eric van der Kooij

Bert en Thijs van der Kooij

Peter Zeeuw

Bekijk alle leden

Meer initiatieven

Lees meer

PUUUR Midden-Delfland

Experimenten
Lees meer

Delflandse vleesmeesters

Experimenten | Jonge boeren
Lees meer

Boerderij van de toekomst

Experimenten
Lees meer

Drukdrainage - The next step

Experimenten | Kringloopboeren