Verdiepingsgroep Waterkwaliteit

Schoon, gezond en levend water is heel belangrijk voor mensen, planten en dieren. De waterkwaliteit kan verbeteren door te voorkomen dat stikstof (nitraat) en fosfaat naar het grond- en oppervlaktewater uitspoelt. Door de mineralenkringloop op de melkveehouderijen in Midden-Delfland te sluiten, kunnen we dat voorkomen. Er zijn tal van handelingen op een boerenbedrijf die invloed hebben op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Wordt het hemelwater van het erf opgevangen? Wanneer rijdt de boer zijn mest uit? Onder welke weersomstandigheden? En met welke methode? Dichtbij de sloot of greppel? Het is daarom belangrijk om als boer en waterbeheerder met elkaar in gesprek te zijn én van elkaar te leren hoe we de waterkwaliteit nog verder kunnen verbeteren.

  • Start: 2017
  • Status: Lopend
  • Toelichting: Het meten van de waterkwaliteit, zowel chemisch als ecologisch, in relatie tot de cijfers op kringloopcertificaten staan centraal. Samen kijken we hoe de emissies op het boerenbedrijf kunnen verminderen zodat de waterkwaliteit verder verbetert en de doelen van Kaderrichtlijn Water (KRW) worden gehaald.

 

De ‘Verdiepingsgroep Waterkwaliteit’ bestaat uit melkveehouders verdeeld over heel Midden-Delfland die, samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en Boerenverstand, actief bezig zijn met het verbeteren van de waterkwaliteit op hun bedrijf. Een aantal deelnemende melkveehouders bevinden zich in een ‘afgebakende polder’. Dit houdt in dat er maar één punt is waar het oppervlaktewater de polder instroomt en één punt waar het water de polder weer verlaat. Op deze manier kan het effect van het handelen van boeren op de waterkwaliteit exact worden gemeten.

Het meten van de waterkwaliteit wordt gedaan door het nemen van watermonsters (om de 2 weken in de periode april tot en met september) én het maken van ecologische inventarisatie (2 per groeiseizoen). De resultaten van de chemische en ecologische opnamen worden verwerkt in een watersysteemanalyse zodat een beeld van de waterkwaliteit wordt gemaakt van de gehele polder. Deze resultaten worden aan het einde van het jaar met de betrokken boeren besproken. Wat zien we? Hoe is dat te verklaren? Hoe verhoudt zich dat tot de cijfers op het kringloopcertificaat? Wat leren we van elkaar? Wat kan je nóg meer doen om nutriënten binnen de kringloop van het bedrijf te houden? Door met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen werken we aan een nog betere waterkwaliteit.

 

Deel dit initiatief

Team

Corné van Leeuwen

Gertjan Hooijmans

John van Winden

Bert Poot

Maarten Moerman

Eric van der Kooij

Bert en Thijs van der Kooij

Peter Zeeuw

Bekijk alle leden

Meer initiatieven

Lees meer

Delflandse vleesmeesters

Experimenten | Jonge boeren
Lees meer

Kringloopboeren netwerk

Kringloopboeren
Lees meer

Dichtbij de boer

Experimenten
Lees meer

PUUUR Midden-Delfland

Experimenten