Loading...
Home 2018-01-26T08:22:17+00:00

Het Innovatie Netwerk Midden IN Delfland (MIND) werkt aan een economisch vitaal Midden-Delfland; een gastvrij weidelandschap met kwaliteit voor zowel ecologie, economie als recreatie. Daarvoor zijn de boeren een onmisbare factor. De wereld verandert en biedt kansen op het gebied van transitie. Het netwerk helpt ondernemers, zowel op het platteland als in de stad om deze transitie voor hun voordeel in te zetten. Samen vormen we een lerend en levend innovatienetwerk, waar stad en land samenwerken. Door de waarde van  Midden-Delflandse boerenbedrijven te versterken blijven ze behouden, waarmee de prachtige omgeving voor de stedeling gewaarborgd blijft. Het eerste doel is de opzet van tenminste vier experimenten, ook wel proefboerderijen genoemd.

Boeren in Midden-Delfland hebben te maken met uitdagingen. Uitdagingen waar elke ondernemer voor staat zoals: kwaliteitsverbetering, verduurzaming en bedrijfsopvolging. Maar ook uitdagingen die heel specifiek horen bij het unieke karakter van Midden-Delfland als prachtig platteland midden in het stedelijk gebied; bodemdaling, recreatie en landschapsbeheer. En juist deze unieke ligging levert enorme kansen op voor de boeren van Midden-Delfland. In de directe omgeving van het boerenbedrijf wonen 2 miljoen potentiële klanten.

Duurzaam boer blijven vraagt om toekomstgerichte vernieuwing. Vernieuwing gericht op nieuwe technologie, nieuwe verdienmodellen en nieuwe producten en diensten. Welke vernieuwing een ondernemer ook ontwikkelt, deze zal altijd moeten passen bij het karakter van het gebied en het eigen bedrijf. Daarnaast staat er ook een nieuwe generatie boeren klaar; zowel boerenzonen en -dochters als nieuwe boeren, zonder agrarische opvoeding. Beiden nemen nieuwe denkwijzen mee die vragen om een ander agrarisch systeem.

Een ondernemer kan vernieuwingen natuurlijk in zijn eentje oppakken. Maar de meest kansrijke vernieuwingen ontstaan in samenwerkende netwerken van ondernemers, ontwikkelaars, afnemers, maatschappelijke organisaties, overheden, burgers en vrijdenkers. Samen worden vernieuwingen bedacht, uitgeprobeerd, verbeterd en doorontwikkeld. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je altijd verder.